ورزش بوشهر: رسانه ورزش و ماهرویان بندر دیلم بمناسب گرامیداشت سه خانواده شهید این شهر و تقدیر از محمد رضا علوی بازیکن اسبق دیلم در دیلم به میدان رفتند.

عکاس: محمدرضا زائری
1396/07/29   11:47:00