پیشکسوتان ایرانجوان بوشهر قهرمان شدند.

عکاس: عباس کرامتی
1400/03/08   18:42:00