کد خبر: 67499
تاریخ انتشار: شنبه 18 تیر 1401 - 11:01   9 July 2022
ارسال به دوستان
الف الف

با اعلام کمیته انضباطی 10 باشگاه فوتبالی به جریمه نقدی و محرومیت قطعی از ثبت نام بازیکن جدید محکوم شدند.

  

به گزارش "ورزش بوشهر"، با اعلام کمیته انضباطی، پس از بررسی در خصوص تخلف باشگاه های ذیل مبنی بر استنکاف از اجرای حکم طبق لیست از کمیته تعیین وضعیت، با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله اعلام کمیته وضعیت فدراسیون و عدم اجرای مفاد دادنامه قطعی صادره از کمیته مذکور و کمیته انضباطی، علیرغم اعطای مهلت و همچنین اعمال بند الف-2 مادع 89 مقررات انضباطی مصوب 1397 و انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ اعمال مجازات مذکور و عدم جلب رضایت از شکات باشگاه های پارس جنوبی جم، ماشین سازی تبریز، ملوان بندر گز، فجر مشهد، قشقایی شیراز، رایکا بابل، گل ریحان البرز، شاهین شهرداری بوشهر، نفت مسجد سلیمان و سردار بوکان، بابت بدهکاری و جریمه نقدی در ظرف این مدت زمان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلف باشگاه های یاد شده، محرز و مسلم تشخیص و کمیته انضبای با توجه به مجازاتهای مقرر در بند ب ماده 89 و مواد 118 و 119 از مقررات انضباطی تا زمان تسویه بدهی، باشگاههای فوق را به محرومیت قطعی از ثبت نام بازیکن جدید و جریمه نقدی محکوم می کند.

رای صادره قطعی و قابل اجرا بوده و فقط در نزد دادگاه بین المللی داوری ورزش CAS مستند به بند 4 ماده 89 مقررات انضباطی قابل اعتراض است.

بر همین اساس جرایم نقدی باشگاههای فوق به شرح زیر است:

باشگاه سردار بوکان:5/551/805/600 ریال

باشگاه نفت مسجد سلیمان: 7/709/260/000 ریال

باشگاه شاهین شهرداری بوشهر: 9/385/967/544 ریال

باشگاه گل ریحان البرز:18/135/750/300 ریال

باشگاه رایکا بابل: 13/078/435/000 ریال

باشگاه قشقایی شیراز: 3/930/784/800 ریال

باشگاه فجر مشهد: 202/000/000 ریال

باشگاه ملوان بندر گز: 1/390/000/000 ریال

باشگاه ماشین سازی تبریز: 6/883/036/000 ریال

باشگاه پارس جنوبی جم: 89/403/01/407 ریال


نظـــرات شمـــا